شماره کارت های مجتمع چاپ و طراحی فروردین

 

نام بانک

شماره کارت

به نام

پاسارگاد

1862  9285  2910  5022

علی عقیلی

صادرات

1854  7566  6916  6037

سهیل عقیلی