تعرفه چاپ کاور CD مجتمع چاپ و طراحی فروردین به شرح ذيل مي باشد :

  

تاریخ به روز رسانی : 4 / 2 / 1400

( قیمت ها به تومان می باشد )

پاکت CD  تمام رنگی

1000 عدد 

2000 عدد 

5000 عدد 

تحویل ( روز کاری)

پاکت CD تمام رنگی  تحریر

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

بعد از تایید طرح

9 روز

پاکت CD تمام رنگی  گلاسه

 

تماس گرفته شود

 

تماس گرفته شود

 

تماس گرفته شود

 

بعد از تایید طرح

9 روز

پاکت CD تمام رنگی  کتان

 

تماس گرفته شود

 
-------- ---------

بعد از تایید طرح

9 روز

پاکت CD تمام رنگی  مقوای 300 گرمی

 

--------

-------- --------

بعد از تایید طرح

9 روز

1 - هزینه طراحی جداگانه محاسبه میگردد .