تعرفه لیبل CD اختصاصی مجتمع چاپ و طراحی فروردین به شرح ذيل مي باشد :

تاریخ به روز رسانی : 21/ 01/ 00

( قیمت ها به تومان می باشد )

لیبل CD  بزرگ

1000 عدد 

تحویل ( روز کاری)

لیبل CD تمام رنگی

800000

بعد از تایید طرح

9 روز

1 - هزینه طراحی جداگانه محاسبه میگردد .