طراحی کارت ویزیت دورو

جهت طراحی کارت ویزیت دورو، علاوه بر رعایت دستورالعمل عمومی طراحی کارت ویزیت، به نکات زیر توجه فرمایید:

    1. استفاده از رنگهای با ترام بالا در یک طرف کارت باعث انتقال رنگ از یک طرف به طرف دیگر و به اصطلاح پشت زدگی می شود.

    2. استفاده از رنگهای با ترام بالا در دو طرف کارت باعث چسبندگی دو طرف کارت به یکدیگر می شود که باعث کنده شدن رنگ گشته و سفیدک هایی در کار ظاهر می گردد.
    3.  استفاده از رنگ متفاوت، دو روی کارت که تفاوت رنگ پشت و رو نشان داده نشود.

قابل توجه است نکات بالا جهت بهتر شدن کار چاپی می باشد و محدودیت های ذکر شده در صنعت چاپ وجود دارد ولی در صورتیکه به ناچار موارد بالا رعایت نشد امکان پدیدار شدن مشکلات فوق وجود دارد و چون در کارت ویزیت کار به صورت دسته جمعی چاپ می شود این احتمال بیشتر است.

در کارهای اختصاصی با رعایت تمهیداتی می توان از بروز مشکلات اشاره شده جلوگیری کرد.